Wykonywanie usług geodezyjnych w 2017 roku

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług geodezyjnych w 2017roku.

 

Termin składania ofert:       22 lutego 2017 r., godzina: 09:00

Miejsce składania ofert:      05-270 Marki, ul. T. Kościuszki 46a (siedziba Zamawiającego)

 

Opis załączników na stronę Mareckich Inwestycji Miejskich zakładka Zamówienia i przetargi :

Ogłoszenie o zamówieniu –  Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –  Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Opis przedmiotu zamówienia] – Pobierz

Załączniki nr 2 – 3 do SIWZ [Dokumenty składające się na ofertę] –  Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ [Grupa kapitałowa – 3 dni od otwarcia ofert] –  Pobierz

Załączniki nr 5 – 6 do SIWZ [Dokumenty składane na wezwanie] –  Pobierz

Projekt umowy-  Pobierz

Odpowiedzi na pytania do SIWZ –  Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz