Deklaracja dostępności mareckieinwestycje.pl

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mareckieinwestycje.pl .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Plan na rzecz poprawy dostępności.

Pobierz – plan_na_rzecz_poprawy_dostepnosci.pdf – 255kb

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności – Barbara Łapińska.
 • E-mail: dostepnosc@mareckieinwestycje.pl
 • Telefon: 22 100 23 35

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Wspólna 40, 05-270 Marki
 • E-mail: biuro@mareckieinwestycje.pl
 • Telefon: 22 100 23 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek został zaprojektowany jako w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do każdej z części funkcjonalnej budynku odbywa się ze strony placu bez barier architektonicznych. Windy posiadają parametry umożliwiające korzystanie przez osoby na wózkach inwalidzkich. Na kondygnacjach użytkowych zlokalizowano toalety dla osób niepełnosprawnych o odpowiednich parametrach i wyposażeniu.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu wejścia do budynku zaprojektowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – odpowiednio oznakowane, o wymiarach zgodnych z warunkami technicznymi.

Wejście do budynku

Dostęp do budynku zaprojektowano od strony dziedzińca w taki sposób, aby nie było żadnych barier architektonicznych: 

 • Dojście do budynku jest utwardzone 
 • Nawierzchnia placu przed budynkiem nie ma żadnych uskoków, studzienek wychodzących ponad powierzchnię placu 
 • Minimalna szerokość chodników wokół budynku 
 • Oznakowanie ciągów pieszo – jezdnych 
 • Oświetlenie zewnętrzne 
 • Miejsca odpoczynku w przestrzeni placu przed budynkiem (ławki)

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Spółki nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Udogodnienia dla osób starszych

W przestrzeni hallu głównego na poziomie 0 i poziomie 1 ustawiono ławki do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Budynek nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. W budynku na poziomie 1 znajdują się pomieszczenia z przewijakiem.

Gastronomia

W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.