Deklaracja dostępności mareckieinwestycje.pl

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

mareckieinwestycje.pl
.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
  Koordynator ds. dostępności – Barbara Łapińska.
 • E-mail: dostepnosc@mareckieinwestycje.pl
 • Telefon: 22 100 23 35

Procedura

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej
  formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
  udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7
dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w
alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2
miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć
skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Wspólna 40, 05-270 Marki
 • E-mail: biuro@mareckieinwestycje.pl
 • Telefon: 22 100 23 33

Skargę można złożyć również do

Rzecznika Praw Obywatelskich
.

Dostępność architektoniczna

Budynek został zaprojektowany jako w pełni dostosowany dla osób
niepełnosprawnych. Dostęp do każdej z części funkcjonalnej budynku odbywa się
ze strony placu bez barier architektonicznych. Windy posiadają parametry
umożliwiające korzystanie przez osoby na wózkach inwalidzkich. Na
kondygnacjach użytkowych zlokalizowano toalety dla osób niepełnosprawnych o
odpowiednich parametrach i wyposażeniu.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu wejścia do budynku zaprojektowano miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych – odpowiednio oznakowane, o wymiarach zgodnych z
warunkami technicznymi.

Wejście do budynku

Dostęp do budynku zaprojektowano od strony dziedzińca w taki sposób, aby nie
było żadnych barier architektonicznych: 

 • Dojście do budynku jest utwardzone 
 • Nawierzchnia placu przed budynkiem nie ma żadnych uskoków, studzienek
  wychodzących ponad powierzchnię placu 
 • Minimalna szerokość chodników wokół budynku 
 • Oznakowanie ciągów pieszo – jezdnych 
 • Oświetlenie zewnętrzne 
 • Miejsca odpoczynku w przestrzeni placu przed budynkiem (ławki)

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Zapewniamy dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego online.
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się
na wizytę.

Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

 • Nie wychodząc z domu – poprzez stronę www – wystarczy posiadanie sprzętu
  (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę i podłączonego do
  Internetu. Kliknięcie

  Piktogram oznaczający usługę tłumacza języka migowego, dwie dłonie w geście migania.

  połączy cię z Tłumaczem online języka migowego.
 • Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Mareckich Inwestycji
  Miejskich przy ul. Wspólnej 40 na recepcję, która jest zlokalizowana na I
  piętrze. Pracownik za pośrednictwem komputera z kamerą połączy się z
  tłumaczem języka migowego, tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie, która
  odbędzie się w czasie rzeczywistym. Z usługi można skorzystać w godzinach
  pracy biura Spółki, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna. Można z niej skorzystać w kasie biletowej
zlokalizowanej w budynku na I piętrze, w godzinach pracy kasy, tj.
poniedziałku do niedzieli w godz. 06:00 – 21:45.

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym.

Udogodnienia dla osób starszych

W przestrzeni hallu głównego na poziomie 0 i poziomie 1 ustawiono ławki do
odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Budynek nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. W budynku na
poziomie 1 znajdują się pomieszczenia z przewijakiem.

Gastronomia

W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.