Remont drogi wewnętrznej na działce nr ew. 73, obręb 04-03 w Markach

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi wewnętrznej na działce nr ew. 73, obręb 04-03 w Markach. Termin składania
ofert upływa w dniu: 02.08.2017 r. o godzinie 09:00, miejsce składania ofert:
Mareckie Inwestycje Miejskie, ul. T. Kościuszki 46a, 05-270 Marki- Sekretariat II piętro

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja projektowa] – Pobierz

Załączniki nr 2-6 do SIWZ [Formularze] – Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ [Wzór umowy] – Pobierz