SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych.

Miejsce pracy: Marki

Zakres Obowiązków:

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych w tym:

 • przygotowywanie SIWZ
 • przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach
 • publikowanie dokumentacji przetargowych
 • przygotowywanie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców
 • weryfikacja i ocena złożonych ofert
 • przygotowywanie wezwań do uzupełnienia dokumentów złożonych wraz z ofertami
 • przygotowywanie informacji o wyborze wykonawcy oraz odrzuceniu oferty
 • sporządzanie protokołów postępowania
 • udział w postępowaniach odwoławczych, przygotowywanie dokumentacji i odpowiedzi na odwołania
 • przygotowywanie ogłoszeń o udzieleniu lub unieważnieniu zamówienia
 • koordynowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą

2. Współpraca z pracownikami komórek merytorycznych w zakresie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia, określanie kryteriów wyboru oferty i warunków udziału w postępowaniu.

3. Przygotowywanie projektów umów we współpracy z prawnikiem.

4. Organizowanie prac komisji przetargowych oraz udział w pracach tych komisji.

5. Publikacja ogłoszeń i raportów postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, rejestru zawieranych umów na dostawy, usługi, roboty budowlane

7. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.

8. Tworzenie i aktualizacja procedur, regulaminów, instrukcji w zakresie zamówień publicznych.

9. Archiwizowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych
 • minimum 2-lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych po stronie Zamawiającego
 • terminowość
 • komunikatywność i otwartość
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • inicjatywa i kreatywność
 • odpowiedzialność i dokładność
 • znajomość platformy przetargowej pzp24.pl

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w uzgodnionym wymiarze lub umowę B2B
 • możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznym biurze
 • świadczenia z ZFŚS
 • możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia na życie i skorzystania z pakietu medycznego przez pracownika i jego rodzinę

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać do dnia 17 czerwca b.r. na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.