INSPEKTOR DS. BHP i PPOŻ.

Oferta ważna do 20 czerwca 2020

Zadania – BHP

 • wdrażanie standardów BHP , wynikających z przepisów prawnych oraz wewnętrznych uregulowań firmy;
 • sporządzanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji stanowiskowych;
 • prowadzenie dokumentacji BHP;
 • prowadzenie działań poprawiających bezpieczeństwo pracowników;
 • przekładanie przepisów i zasad BHP na codzienną pracę;
 • wprowadzanie nowych rozwiązań z dziedziny BHP i ocena ich zgodności z wymogami krajowymi;
 • sporządzanie wewnętrznych raportów, analiz oraz prezentacji;
 • opracowanie i aktualizacja dokumentów i instrukcji dotyczących BHP ;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP.

Zadania – PPOŻ.

 • kontrolowanie i doradzanie pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • doradzanie pracodawcy w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • dbanie o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • doradzanie pracodawcy w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji;
 • doradzanie pracodawcy w zakresie przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (prowadzenie szkoleń);
 • ustalanie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 • Przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Aplikuj do nas, jeżeli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu BHP oraz przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie BHP i PPOŻ;
 • znasz aktualne przepisy BHP i PPOŻ;
 • dysponujesz wiedzą z zakresu kodeksu pracy, ochrony środowiska, rozporządzeń ogólnych związanych z BHP i PPOŻ;
 • masz skończony kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej;
 • potrafisz pracować w zespole;
 • charakteryzuje Cię odporność na stres, samodyscyplina, zaangażowanie, komunikatywność, otwartość oraz umiejętność przekazywania wiedzy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu w przypadku zatrudnienia),
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i uprawnieniach związanych z w/w stanowiskiem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • praca w niepełnym wymiarze etatu;
 • duże możliwości rozwoju i samorealizacji;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • miłą i przyjazną atmosferę w młodym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w terminie do 20 czerwca 2020 r. na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami oraz zakończenia rekrutacji przed w/w terminem.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.