Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług geodezyjnych w 2017roku.

 

Termin składania ofert:       22 lutego 2017 r., godzina: 09:00

Miejsce składania ofert:      05-270 Marki, ul. T. Kościuszki 46a (siedziba Zamawiającego)

 

Opis załączników na stronę Mareckich Inwestycji Miejskich zakładka Zamówienia i przetargi :

Ogłoszenie o zamówieniu –  Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Opis przedmiotu zamówienia] - Pobierz

Załączniki nr 2 - 3 do SIWZ [Dokumenty składające się na ofertę] -  Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ [Grupa kapitałowa - 3 dni od otwarcia ofert] -  Pobierz

Załączniki nr 5 - 6 do SIWZ [Dokumenty składane na wezwanie] -  Pobierz

Projekt umowy - Pobierz

Odpowiedzi na pytania do SIWZ  Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert - Pobierz

****************************************************************************


Rada Nadzorcza

Mareckich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Markach

ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza spółki Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Markach
(dalej: MIM sp. z o.o.) ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko
Prezesa Zarządu MIM sp. z o.o.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne:

1. posiadać wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze lub ekonomiczne zakończone tytułem magistra

2. wykazać się co najmniej trzyletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

3. posiadać zdolność korzystania w pełni z praw publicznych

4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

5. spełniać wymogi określone w przepisach prawa dla zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych

6. niekaralność

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, nie podpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Mareckich Inwestycji Miejskich spółka z o.o. w Markach z dopiskiem: „Nie otwierać”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie (sekretariat) MIM sp. z o.o. w Markach, ul. Kościuszki 46A (05-270 Marki).

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu MIM sp. z o.o. w Markach dostępny na stronie www.mareckieinwestycje.pl oraz na stronie http://bip.marki.pl/pl/bip/zatrudnienie


Ogłoszenie -  Pobierz

Regulamin -  Pobierz

Kwestionariusz Osobowy -  Pobierz

Oświadczenia -  Pobierz


****************************************************************************


Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem inwestycji pod nazwą: „Budowa szkoły gimnazjalnej i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach – ETAP I”.

Szczegóły w zakładce Zamówienia i przetargi.


****************************************************************************


Dokonanie wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod wycinkę przy ul. Wspólnej w Markach w obecności przedstawiciela Zamawiającego będzie możliwe w piątek (6 listopada 2015 r.) w godzinach 9:30 ÷ 11:30


Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę drzew i krzewów pod inwestycję polegającą na budowie Gimnazjum wraz z Budynkiem Sportowym przy ul. Wspólnej w Markach. Szczegóły w zakładce Zamówienia i przetargi.

Szczegóły w zakładce Zamówienia i przetargi.


****************************************************************************


Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. przy współpracy ze spółką Wodociąg Marecki Sp. z o.o. opracowała

„Koncepcja budowy i przebudowy (modernizacji) dróg w Markach
wraz z budową systemu odwodnienia”

Koncepcja została zaprezentowana na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2014 r.

Linki:


Prezentacja - część techniczna Pobierz

Prezentacja - część finansowa Pobierz


****************************************************************************


Zaproszenie 

do składania ofert w pisemnym przetargu
na zorganizowanie finansowania inwestycji polegającej
na wybudowaniu nowej siedziby Zespołu Szkół nr 1 w Markach przy ul. Wspólnej

Zarząd spółki komunalnej Gminy Miasta Marki - Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Markach zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429687 (Spółka”) zaprasza zainteresowane instytucje finansowe do składania ofert w postępowaniu na wybór „Partnera”, który:

przygotuje i przedstawi optymalną dla Spółki, pozabudżetową (tj. bez obciążania wskaźników zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego) strukturę finansowania dla inwestycji związanej z budową nowej siedziby dla Zespołu Szkół Nr 1 w Markach przy ul. Wspólnej („Projekt”) nominalnej w kwocie 41.800.000 złotych.

Czytaj dalej

Nowy termin składania ofert: 19 sierpnia 2014 g. 12:00


Marki