Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę dwóch obiektów oświatowych w mieście Marki w formule zaprojektuj i wybuduj.
Termin składania ofert: 5.12.2017 r. do godziny 15:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro - Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 5.12.2017r. godzina 15:30

Czytaj dalej...

****************************************************************************

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi wewnętrznej na działce nr ew. 73, obręb 04-03 w Markach. Termin składania
ofert upływa w dniu: 02.08.2017 r. o godzinie 09:00, miejsce składania ofert:
Mareckie Inwestycje Miejskie, ul. T. Kościuszki 46a, 05-270 Marki- Sekretariat II piętro

Czytaj dalej...

****************************************************************************

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem i uruchomieniem oraz przebudowę linii SN w ramach usunięcia kolizji. Termin składania ofert upływa w dniu: 27.07.2017 r. o godzinie 15:00, miejsce składania ofert: Mareckie Inwestycje Miejskie,
ul. T. Kościuszki 46a, 05-270 Marki- Sekretariat II piętro

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin składania ofert upływa w dniu 3 sierpnia 2017 o godz. 15:00

Czytaj dalej...

****************************************************************************

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza dialog techniczny w temacie: „Budowa szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach - Etap I”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału upływa w dniu: 31.03.2017r. o godzinie 11:00, miejsce składania ofert: Mareckie Inwestycje Miejskie, ul. T. Kościuszki 46a, 05-270 Marki- Sekretariat II piętro 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 7 KWIETNIA DO GODZ. 11:00

Czytaj dalej...


****************************************************************************


Rada Nadzorcza

Mareckich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Markach

Ogłasza wyniki konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki


Rada Nadzorcza Spółki pragnie poinformować, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołała:

mgr inż. Kamila Wieczorka zamieszkałego w Warszawie.

****************************************************************************

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług geodezyjnych w 2017roku.

 

Termin składania ofert:       22 lutego 2017 r., godzina: 09:00

Miejsce składania ofert:      05-270 Marki, ul. T. Kościuszki 46a (siedziba Zamawiającego)

 

Opis załączników na stronę Mareckich Inwestycji Miejskich zakładka Zamówienia i przetargi :

Ogłoszenie o zamówieniu –  Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Opis przedmiotu zamówienia] - Pobierz

Załączniki nr 2 - 3 do SIWZ [Dokumenty składające się na ofertę] -  Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ [Grupa kapitałowa - 3 dni od otwarcia ofert] -  Pobierz

Załączniki nr 5 - 6 do SIWZ [Dokumenty składane na wezwanie] -  Pobierz

Projekt umowy - Pobierz

Odpowiedzi na pytania do SIWZ  Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert - Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz

****************************************************************************


Rada Nadzorcza

Mareckich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Markach

ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza spółki Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Markach
(dalej: MIM sp. z o.o.) ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko
Prezesa Zarządu MIM sp. z o.o.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne:

1. posiadać wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze lub ekonomiczne zakończone tytułem magistra

2. wykazać się co najmniej trzyletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

3. posiadać zdolność korzystania w pełni z praw publicznych

4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

5. spełniać wymogi określone w przepisach prawa dla zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych

6. niekaralność

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, nie podpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Mareckich Inwestycji Miejskich spółka z o.o. w Markach z dopiskiem: „Nie otwierać”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie (sekretariat) MIM sp. z o.o. w Markach, ul. Kościuszki 46A (05-270 Marki).

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu MIM sp. z o.o. w Markach dostępny na stronie www.mareckieinwestycje.pl oraz na stronie http://bip.marki.pl/pl/bip/zatrudnienie


Ogłoszenie -  Pobierz

Regulamin -  Pobierz

Kwestionariusz Osobowy -  Pobierz

Oświadczenia -  Pobierz
Marki